Välkommen till Vallmomodellens webbplats. Den vänder sig till alla som är intresserade av barns tidiga läsning och skrivning och läs- och skrivsvårigheter.
Här kan du ta del av de böcker jag skrivit, de fortbildningar jag erbjuder samt artiklar och material som jag delar med mig av.
Vallmomodellen har jag utarbetat för att jag vill dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter och för att visa hur forskningsresultat kan omsättas till praktisk handling. I min egen praktik märks det så tydligt att när eleverna får möjlighet att öva de grundläggande färdigheterna på ett systematiskt sett, så leder det också till att eleverna snabbare erövrar skriftspråket. 

Vallmomodellens arbetsböcker

Nu är Vallmomodellens fem arbetsböcker klara. Syftet med arbetsboken är att självständigt öva in- och avkodning. Eleverna kan arbeta i sin egen takt och boken kan påbörjas vid olika tidpunkter under läsåret, beroende på elevens förkunskaper.
Stegringen är långsam med flera repetitioner. Genom att samma övningar återkommer regelbundet lär sig eleverna hur varje enskild övning ska genomföras. Eleven behöver inte be om hjälp varje gång en ny övning ska påbörjas. Eleverna klarar av att arbeta självständigt och de ges därmed en större chans att lyckas, något som bidrar till att stärka självförtroendet.
Arbetsbok 1: Bokstäverna ASLORE, läsa och skriva enkla ord med tre bokstäver.
Arbetsbok 2: Bokstäverna ÖFTÄ, läsa och skriva ord med ändelser och konsonantförbindelser.
Arbetsbok 3: Bokstäverna KBÅH, ord med konsonantförbindelser och ändelser, sammansatta ord.
Arbetsbok 4: Bokstäverna UGJY, samma typ av övningar som tidigare, läsa och skriva meningar.
Arbetsbok 5. Bokstäverna DPCX samt ZQW, ord där samtliga bokstäver ingår, ord med kort vokal.expertrådet för läsning


Expertrådet för läsning, instiftat av Lärarstiftelsen och Sveriges Lärare år 2024, är ett fristående råd som består av utvalda lärare, förskollärare och forskare.

Rådet arbetar för att lärares expertis ska vara den självklara rösten i debatten om hur skolväsendet i Sverige bör främja läsning.

Läs min krönika på rådets hemsida: 

Läs mer om Läsrådet här!

Vallmomodellen Del 2

Nu är Vallmomodellen del 2 klar.
Vallmomodellen är en läs- och skrivinlärningsmetod som främst vänder sig till åk 1.
Del 2 är en utveckling av den första boken och avser främst vt i åk 1.
Modellen kan även användas i specialundervisningen. 

Läs mer om Vallmomodellen!
 

Kurser och utbildningar

De kurser jag håller går att anpassa så att den passar personalen på er skola eller rektorsområde.
Kontakta mig så diskuterar vi vidare vilket kursinnehåll ni vill ha som passar för er verksamhet och den kompetens ni har. 

Mail: info@vallmomodellen.se
Telefon: 0709264032

Läs mer om kurser och utbildningar!

svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen arbetar för att sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter samt omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet.
Jag är redaktör för tidskriften Läs- och skrivsvårigheter & Dyslexi.

Läs mer om Dyslexiföreningen!

info@vallmomodellen.se
0709264032

grunderna i läs- och skrivinlärning

Boken har under åren varit obligatorisk kurslitteratur på flera av landets lärosäten. Den ger nödvändiga grundkunskaper  för att undervisa i de lägre åldrarna.  Den kan även användas som kurslitteratur i lokala studiecirklar. 

Läs mer om Grunderna i läs- och skrivinlärning!

Blogg

Tidiga upptäckter - tidiga insatser
I den här artikeln, som besår av fyra delar, beskriver jag kortfattat vikten av tidiga isatser. Genom att man utgår dels från avkodning och dels från språkförståelse kan man synliggöra vilken del som ska utvecklas. 
Till artikeln!


 

LÄST

Jag är en av författarna till Läs- och stavningsttestet LäSt (Hogrefe). Testet omfattar:

  • Test av avkodning
  • Stavning
  • Läsförståelse
Läs mer om LäSt!

 
 

Temanummer om läs- och skrivinlärning

Nu är Dyslexiföreningens temanummer om forkningsbaserad läs- och skrivinlärning klart. Utifrån ett stort antal metastudier finns ett entydligt stöd för att metoder där man strukturerat arbetar med grafem-fonem-kopplingar är att föredra för elever i riskzonen.  
Beställa enstaka nummer för 50 kr + porto.  info@dyslexiforeningen.se.

Materiel

Vallmomodellens läslappar kan användas för att öva avkodningen och vänder sig till, såväl nybörjare som elever med långsam läsutveckling.

Hela materialet ingår i kursen Vallmomodellen.
Till materialet!
 

Forskning

Det finns väldigt mycket forskning då det gäller barns tidiga läsinlärning. Det man gemensamt har kommit fram till är att för många elever är det viktigt att systematiskt öva kopplingarna mellan bokstäver och ljud, s.k. grafem-fonem-koppling. 
Läs mer om forskning!