Några citat från tidigare kurser:

Nedan följer några citat från tidigare kurser:

"Tack för en toppenföreläsning"
 
"Så himla bra med fokus på avkodningen, inte så att vi inte behöver arbeta med läsförståelsen men vi behöver göra både och".

"Oj så vi behövde det här, när varendaste unge ska med i läsningen.”

"Tidiga insatser, så viktigt"
 
"Bra med teori blandat med praktik"

"Föreläsningen var guld värd och att vi var flera som kunde gå tillsammans från skolan, det blev en så bra start i vårt kommande arbete." 

Skoldatateket i Sunbyberg har skrivit på sin facebooksida om kursen Vallmomodellen:
"För lågstadielärare!!! Suveränt bra kurs i grundläggande läs- och skrivundervisning!!! Rekommenderas!!!"

Heldagskurs i Vallmomodellen kan även anordnas på beställning.
Kontakta mig för mer information
info@vallmomodellen.se 

Vallmomodellen presenterar en balanserad syn på den tidiga läs- och skrivinlärningen där såväl den tekniska sidan som den språkliga förståelsen har sin givna plats. 
 
Ett huvudsyfte med Vallmomodellen är att ge läraren ett verkningsfullt redskap att så tidigt som möjligt fånga upp de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter – och sätta dem på rätt spår igen. Som hjälp i kartläggningen beskrivs olika trösklar som läs- och skrivinlärningen innehåller och för varje tröskelnivå ett antal grundmål som eleverna bör ha tillägnat sig innan de kan ta sig vidare. I boken finns även en handlingsplan med stödåtgärder att ta till då barn riskerar att komma på efterkälken och ger även förslag på språkstimulerande övningar.
Vallmomodellen är utvecklad för att användas i under höstterminen åk 1.

Aktuella föreläsningar


Den 25 mars i Stockholm. ABF-huset.

Den 21 april på SETT-mässan.

Den 21 augusti på Dyslexikongressen i Stockholm.

 

Begrepp i matematik

För många år sedan gjorde jag en uppsättning problemlösningsuppgifter i matematik som övar matematiska begrepp; yngre, äldre, kortare, längre och så vidare. Några av dem kommer att publiceras på Legilexis hemsida. Här får du tillgång till samtliga. 

Fortbildning inom läs- och skrivinlärning

Välkommen till min webbplats alla ni som är intresserade av barns tidiga läsning och skrivning. Jag erbjuder forbildning inom området läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Fortbildningen vänder sig främst till pedagoger som arbetar med barn i förskoleklass, lågstadium och mellanstadium. 

Inger Fridolfsson, fil. mag i specialpedagogik

Nedan ges en kort presentation av böcker jag har författat eller som jag är medförfattare till.

Nyhet!

Nu finns den reviderade upplagan av "Grunderna i läs- och skrivinlärning" ute på marknaden. Till denna upplaga hör en Studiehandledning som ingår när man köper grundboken. Tanken med handledningen är att man tillsammans i en lärargrupp ska kunna ordna en fortbildning för att öka kunskaperna om läs- och skrivinlärningen.

Studiehandledningen är utarbetat tillsammans med Ingrid Häggström.

Läs mer här.

 

Arbetsböcker till Vallmomodellen

Nu är äntligen Vallmomodellens två arbetsböcker klara. De följer samma progression som i huvudboken.  Syftet med arbetsböckerna är att självständigt öva in- och avkodning. Eleverna kan arbeta i sin egen takt och boken kan påbörjas vid olika tidpunkter under läsåret, beroende på elevens förkunskaper.

Stegringen är långsam med flera repetitioner. Genom att samma övningar återkommer regelbundet lär sig eleverna hur varje enskild övning ska genomföras. Eleven behöver inte be om hjälp varje gång en ny övning ska påbörjas. Eleverna klarar av att arbeta självständigt och de ges därmed en större chans att lyckas, något som bidrar till att stärka självförtroendet.

Klicka på bilderna nedan för att läsa mer om arbetsböckerna.  

Forskningsblogg

I forskningsbloggen kommer jag att publicera mina artiklar om läs- och skrivinlärning. Först ut är en artikel om skillnaden mellan Phonics och Whole Language. Du hittar bloggen här.

Vallmomodellen -
Balanserad läs- och skrivinlärning

Vallmomodellen har en balanserad syn på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Både den tekniska sidan och den språkliga förståelsen har sin givna plats. Vallmoblommans fyra kronblad illustrerar detta, ett kronblad för varje huvudområde: avkodning, inkodning, förståelse samt kreativt skrivande.

Boken ger läraren en tydlig vägledning och ett redskap för att så tidigt som möjligt kunna fånga upp de elever som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter. Som hjälp i denna kartläggning finns olika trösklar som eleverna ska uppnå. I trösklarna finns angivet olika grundmål som eleverna bör ha tillägnat sig. Boken ger även förslag på övningar.

Vallmomodellen publicerades 2016 och är utgiven av Studentlitteratur.

 

LäSt - Läs -och stavningstest

Jag är medförafattare till LäSt, som är ett standardiserat testmaterial för att kartlägga och diagnostisera grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga. Materialet är avsett för att bedöma elever från årskurs 1 till 6. I början av 2016 publicerades också det nya testet för läsförståelse som är avsett för årskurs 2
till 6.

Fäljande delar ingår i LäSt:
- Avkodning (läsning av ord och nonsensord)
- Stavning
- Läsförståelse

LäSt är utarbetat inom ramen för ett stort tvillingprojekt vid Linköpings universitet.

Här kan du läsa mer om LäSt

LegiLexi

Jag har ett samarbete med Legilexi som är en icke vinstdrivande stiftelse med visionen att alla barn ska lära sig lära ordentligt innan de slutar lågstadiet. Läs mer om stiftelsen på Legilexis hemsida. Läs mer om stiftelsen på Legilexis hemsida.