Om Inger Fridolfsson

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag sysslat med barns tidiga läs- och skrivinlärning. Den större delen har det gällt elever som har det kämpigt med att erövra skriftspråket. 

Intresset för barn läs- och skrivutveckling inleddes på allvar under mina år som speciallärare för de lägre åldrarna. Intresset ledde till en magisterexamen i specialpedagogik med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter i början av 2000-talet. Därefter var jag under tolv år medarbetare i ett stort och internationellt forskningsprojekt om barns språkliga och skriftspråkliga utveckling vid Linköpings universitet. På så sätt har erfarenheterna som lågstadielärare och speciallärare förenats med lång erfarenhet av forskning om barns tidiga skriftspråksutveckling. Under mina år vid universitetet var jag även involverad i lärarutbildningen.

För några år sedan kom min första bok ”Grunderna i läs- och skrivinlärning” som är utgiven på Studentlitteratur. Boken är faktagranskad av professor Stefan Samuelsson och den har funnits med som obligatorisk kurslitteratur på flera lärosäten runt om i landet.  Jag har även varit med om att utforma och normera läs- och stavningstestet LäSt som ges ut på Hogrefe & Psykologiförlaget.

Åren 2016 kom Vallmomodellen-balanserad läs- och skrivinlärning. Den andra delen av Vallmomodellen blev klar 2022. De båda böckerna försöker påvisa hur den vetenskapliga forskningen kan fungera i praktiken. Till handledningarna finns två arbetsböcker.

Jag har även engagerats av stiftelsen LegiLexi och har fortfarande ett nära samarbete med dem och sedan våren 2018 är jag invald i Svenska Dyslexföreningens styrelse. Från och med hösten 2020 är jag redaktör för föreningens tidskrift Läs- och Skrivsvårigheter & Dyslexi.

Vid sidan av mitt arbete som speciallärare bedriver jag numera fortbildning i privat regi.