Inger Fridolfsson

Om mig

Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag sysslat med barns tidiga läs- och skrivinlärning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.

Intresset för barn läs- och skrivutveckling inleddes på allvar under mina år som speciallärare för de lägre åldrarna. Intresset ledde till en magisterexamen i specialpedagogik med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter i början av 2000-talet. Därefter har jag under tolv år varit medarbetare i ett stort och internationellt forskningsprojekt om barns språkliga och skriftspråkliga utveckling vid Linköpings universitet. På så sätt har erfarenheterna som lågstadielärare och speciallärare förenats med lång erfarenhet av forskning om barns tidiga skriftspråksutveckling.


För några år sedan kom min första bok ”Grunderna i läs- och skrivinlärning” som är utgiven på Studentlitteratur. Boken är faktagranskad av professor Stefan Samuelsson och den har funnits med som obligatorisk kurslitteratur på flera lärosäten runt om i landet.  Jag har även varit med om att utforma och normera läs- och stavningstestet LäSt som ges ut på Hogrefe & Psykologiförlaget.

År 2016 kom Vallmomodellen-balanserad läs- och skrivinlärning som på ett tydligare vis försöker förena vetenskap med hur det kan fungera i praktiken. 

Jag har även engagerats av stiftelsen LegiLexi och har ett nära samarbete med dem och sedan våren 2018 är jag jag invald i Svenska Dyslexföreningens styrelse.

Vid sidan av mitt arbete som speciallärare bedriver jag fortbildning i privat regi.