Kursutbud

Nedanstående är kurser jag ordnar och som passar till studiedagar.
   De kurser som erbjuds vilar samtliga på en robust vetenskaplig grund om hur man bäst kan undervisa. I samtliga kurser varvas teorier och forskning med hur man praktiskt kan arbeta.     
 

1. Läs- och skrivutvecklingsprocessen

För att lärare ska kunna bedöma en elevs läs- och skrivförmåga krävs att läraren har kunskap om processerna i läs- och skrivutvecklingen.
Moment som ingår i kursen är:

 • Grundläggande förutsättningar för att knäcka koden
 • Olika faser och strategier i läs- och skrivutvecklingen
 • Forskning och teorier kring läs- och skrivutvecklingen
 • Bedömning av läsförmåga utifrån autentiska elevfall

2. Metoder för den tidiga läs- och skrivinlärningen

Barn har olika förutsättningar då de ska lära sig att läsa. Därför måste de också mötas med olika metoder. Enligt skollagen ska undervisningen vila på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Kursen innehåller därför en översikt över vad forskningen säger om området.
Moment som dessutom ingår i kursen är:

 • En presentation av olika utillvägagångssätt för den tidiga läs- och skrivinlärningen.
 • Vilka styrkor respektive svagheter har de olika metoderna och varför passar en metod vissa elever men inte andra?
 •  Vad gör att en metod är forskningsbaserad och hur kan man skilja mellan bra och dålig forskning? 
 • En genomgång av phonics och hur man praktiskt kan arbeta. 

3. Läs- och skrivutveckling med Bornholmsmodellen som grund

När barn börjar skolan har de olika erfarenheter av skriftspråket. Lärare i våra förskolor och skolor ställs därför inför stora utmaningar. En teoretisk grund som är väl förankrad i forskning underlättar för dig att avgöra hur du bäst kan stimulera och stötta varje enskilt barn.
Kursen innehåller följande moment:

 • En kort repetition av Bornholmsmodellen
 • Grunderna i läs- och skrivinlärning
 • Läs-och skrivutvecklingsnivåer
 • Metoder för läs- och skivinlärning
 • Högläsningens betydelse för utvecklingen av läsförståelsestrategier

Kursen kan ges som en introduktion till det övriga kursutbudet.

Kursen ges tillsammans med Ingrid Häggström 

4. Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp och kan delas in i olika undergrupper beroende på vilka svårigheter eleven har. Ett grundläggande inslag i kursen är därför att bena upp vad som innefattas av att ha läs- och skrivsvårigheter. Dessutom innehåller kursen följande moment:

 • Vilka faktorer kan vara hindrande för läs- och skrivutvecklingen?
 • Kan vi förutse läs- och skrivsvårigheter och hur kan vi arbeta förebyggande?
 • Kartläggning av läsförståelse, avkodning och rättstavning - hur kan det se ut och vad är svårigheterna då vi kartlägger?
 • Hur kan vi tidigt upptäcka elevers bristande avkodningsstrategier och hur kan vi arbeta preventivt? 
 • Hur kan det pedagogiska arbetet se ut för elever med avkodningssvårigheter?