Kursutbud

Nedanstående är kurser jag ordnar och som passar till studiedagar.
De kurser som erbjuds vilar samtliga på en robust vetenskaplig grund om hur man bäst kan undervisa. I samtliga kurser varvas teorier och forskning med hur man praktiskt kan arbeta.

Ni kan också specialbeställa er egen kurs som passar personalen på er skola eller rektorsområde. Fördelarna med uppdragsutbildning är att den ger stort genomslag på arbetsplatsen eftersom alla får samma fortbildning. En uppdragsutbildning ger dessutom en större flexibilitet eftersom man då kan skräddarsy utbildningen efter de behov som finns på skolan. Därmed får man mycket fortbildning för pengarna.

Kontakta mig så diskuterar vi vidare vilket kursinnehåll ni vill ha som passar för er verksamhet och den kompetens ni har. 

Mail: info@vallmomodellen.se
Telefon: 0709264032    

Vallmomodellen - Balanserad läs- och skrivinlärning

Kurser i Vallmomodellen ges som heldagskurser och vänder sig till lärare som vill veta mer om den tidiga läs- och skrivinlärningen där alla elever ges förutsättningar att hänga med.
Kursen ger en tydlig vägledning i läs- och skrivinlärningens olika steg och de moment som elever ibland har bekymmer med. Kursen ger även en handlingsplan med stödåtgärder att ta till då barn riskerar att komma på efterkälken och den ger även förslag på språkstimulerande övningar.
Kursen innehåller:
 • Kort teoretisk genomgång av läs- och skrivutvecklingen.
 • Genomgång av Vallmomodellen.
 • Praktisk tillämpning av Vallmomodellens olika delar.
 • Hur den formativa bedömningen kan tillämpas.

Samtliga moment vilar på vetenskaplig grund.

3. Läs- och skrivutveckling med Bornholmsmodellen som grund

När barn börjar skolan har de olika erfarenheter av skriftspråket. Lärare i våra förskolor och skolor ställs därför inför stora utmaningar. En teoretisk grund som är väl förankrad i forskning underlättar för dig att avgöra hur du bäst kan stimulera och stötta varje enskilt barn.
Kursen innehåller följande moment:

 • En kort repetition av Bornholmsmodellen
 • Grunderna i läs- och skrivinlärning
 • Läs-och skrivutvecklingsnivåer
 • Metoder för läs- och skivinlärning
 • Högläsningens betydelse för utvecklingen av läsförståelsestrategier

Kursen kan ges som en introduktion till det övriga kursutbudet.

Kursen ges tillsammans med Ingrid Häggström 

Läs- och skriv-
utvecklingsprocessen

För att lärare ska kunna bedöma en elevs läs- och skrivförmåga krävs att läraren har kunskap om processerna i läs- och skrivutvecklingen.
Moment som ingår i kursen är:

 • Grundläggande förutsättningar för att knäcka koden
 • Olika faser och strategier i läs- och skrivutvecklingen
 • Forskning och teorier kring läs- och skrivutvecklingen
 • Bedömning av läsförmåga utifrån autentiska elevfall

Metoder för den tidiga läs- och skrivinlärningen

Barn har olika förutsättningar då de ska lära sig att läsa. Därför måste de också mötas med olika metoder. Enligt skollagen ska undervisningen vila på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. Kursen innehåller därför en översikt över vad forskningen säger om området.
Moment som dessutom ingår i kursen är:

 • En presentation av olika utillvägagångssätt för den tidiga läs- och skrivinlärningen.
 • Vilka styrkor respektive svagheter har de olika metoderna och varför passar en metod vissa elever men inte andra?
 • Vad gör att en metod är forskningsbaserad och hur kan man skilja mellan bra och dålig forskning?  
 • En genomgång av phonics och hur man praktiskt kan arbeta. 

Läs- och skrivsvårigheter

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp och kan delas in i olika undergrupper beroende på vilka svårigheter eleven har. Ett grundläggande inslag i kursen är därför att bena upp vad som innefattas av att ha läs- och skrivsvårigheter. Dessutom innehåller kursen följande moment:

 • Vilka faktorer kan vara hindrande för läs- och skrivutvecklingen?
 • Kan vi förutse läs- och skrivsvårigheter och hur kan vi arbeta förebyggande?
 • Kartläggning av läsförståelse, avkodning och rättstavning - hur kan det se ut och vad är svårigheterna då vi kartlägger?
 • Hur kan vi tidigt upptäcka elevers bristande avkodningsstrategier och hur kan vi arbeta preventivt? 
 • Hur kan det pedagogiska arbetet se ut för elever med avkodningssvårigheter?